Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy 

stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích III/0433, III/3764, III/3767, III/37428 a na místních komunikacích v obci Krhov

takto: na silnici III/0433 (Krhov – spojovací), III/3764 (Pohodlí – Drnovice), III/3767 (Krhov – Lysice), III/37428 (Mladkov – Skalice – Krhov) a na místních komunikacích (dále jen „MK“) v obci Krhov - bude realizovaná přechodná úprava provozu (dále jen „PÚP“) podle projektové dokumentace s názvem „III/0433 KRHOV a KRHOV – CHODNÍKY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ“, vypracované společností DoZBos s.r.o., Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, IČO 29372381, která byla projednaná s DI Blansko a je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Podmínky pro provedení výše uvedených na silnicích III/0433, III/3764, III/3767, III/37428 a na MK v obci Krhov:

1. Provedení PÚP na výše uvedených pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat platným právním předpisům, tj. TP 65 sp. zn.: SMBO 28824/2023 DOP č. j.: DMBO 31490/2023/DOP - 2 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a v souladu se stanoviskem DI PČR Blansko, č. j. KRPB-120844-2/ČJ-2023-060106, ze dne 09.06.2023.

2. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být základní velikosti a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. V souladu s § 62 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. Stálé dopravní značky v rozporu s PÚP budou překryty a po ukončení akce budou uvedeny do původního stavu.

3. Dopravní značky musí být umístěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí a pootočení a tak, aby byly dostatečně viditelné.

4. Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny na sloupcích stávajících svislých dopravních značek s výjimkou dopravních značek IS 11b, IS 11c a IS 11d (vyznačení objízdné trasy).

5. V případě snížené viditelnosti je nutno doplnit dopravní značku A 15 „Práce na silnici“ a dopravní zařízení Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky a Z 4 „Směrovací deska se šikmými pruhy“ o světelný signál S 7 „Přerušované žluté světlo“.

6. Je nutné pravidelně kontrolovat zdroj pro provoz světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“), aby nedošlo k výpadku SSZ. V případě nutnosti bude provoz řízen pracovníky stavby označenými dle vyhl. č. 294/20015 Sb.

7. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být použity jen na dobu nezbytně nutnou, v souladu s § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu.

8. Za provedení a udržování výše uvedené PÚP odpovídá: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČO 25317628, odpovědná osoba: René Hrazdira, stavbyvedoucí, tel.: 722 502 671, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

9. PÚP bude realizovaná po nabytí účinnosti tohoto opatření v termínu od 07.08.2023 do 22.10.2023.

stáhnout - veřejná vyhláška

stáhnout - mapa