Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy rozhodl takto: V souladu s ust. § 36 odst. 3 a § 39 odst. 1 správního řádu se účastníkům společného územního a stavebního řízení vedeného pod sp. zn.: SMBO 25768/2021 DOP, které bylo u Městského úřadu Boskovice zahájeno dne 02.12.2020 doručením žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ze strany stavebníka – Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zast. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko, na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „III/0433 Krhov“ umístěnou na pozemcích parc. č. 839, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8, 740/19, 740/22 a 740/23 v kat. území Voděrady u Kunštátu a na pozemcích parc. č. 399, 234/1, 234/2, 234/3, 314, 326/7, 350/12, 350/19, 350/14, 355/2, 356/6, 357/1, 356/3, 352, 355/3, 344 a 415/6 v kat. území Krhov,

určuje lhůta 10 dnů, která počne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dní stanovené dle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona, a to k provedení úkonu spočívajícího v seznámení se s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k těmto podkladům

stáhnout

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že u něj bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve věci vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „III/0433 Krhov“ umístěnou na pozemcích parc. č. 839, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8, 740/19, 740/22 a 740/23 v kat. území Voděrady u Kunštátu a na pozemcích parc. č. 399, 234/1, 234/2, 234/3, 314, 326/7, 350/12, 350/19, 350/14, 355/2, 356/6, 357/1, 356/3, 352, 355/3, 344 a 415/6 v kat. území Krhov

stáhnout